دی بوتیل هیدروکسی تولوئن [هیدروکسی تولوئن بوتیل دار شده(BHT)]