مواد آزمایشگاهی /

ل تریپتوفان L-Tryptophan for biochemistry

BIOCHEM
ال تریپتوفان یک اسید آمینه ضروری به ...
موجود

ال سرین L-serine Laboratory Reagent

BIOCHEM
ال سرین از جمله اسید آمینه های ...
موجود

ال فنیل آلانین L-Phenylalanine for biochemistry

BIOCHEM
اِل فنیل آلانین یک اسید آمینه آروماتیک&nbsp ...
موجود

ال سیستئین L-Cysteine for biochemistry

BIOCHEM
اِل سیستئین به صورت پودر سفید رنگ ...
موجود

ال آسپاراژین L-Asparagine for Biochemistry

BIOCHEM
بیست نوع اسید آمینه استاندارد در تشکیل ...
موجود

نیترات آهن

BIOCHEM
- Iron (III) nitrate nonahydrate  - آیرون 3 ...
موجود

فروس سولفات Iron (II) sulfate heptahydrate

BIOCHEM
فروس سولفات یا زاج سبز یا اسم ...
موجود

هیدروژن پراکسید Hydrogen peroxide solution 30%

BIOCHEM
هیدروژن پراکسید یا آب اکسیژنه، یکی از ...
موجود

هپس

BIOCHEM
هپس HEPES که به صورت معمول به ...
موجود

گلایسین

BIOCHEM
گلایسین یا گلیسین، یکی از بیست اسید ...
موجود

کلسیم هیدروکسید

BIOCHEM
هیدروکسید کلسیم که به صورت سنتی آهک ...
موجود

سیکلو هگزان

BIOCHEM
سیکلو هگزان، یکی از پایدارترین سیکلوآلکان ها ...
موجود

گلوکز خشک

BIOCHEM
گلوکز خشک یا دکستروز یک مونوساکارید (تک ...
موجود