مواد آزمایشگاهی /

فلوئورید سدیم مرک آلمان کد 106441

merck
Merck Sodium fluoride, 106441 suitable for use ...
موجود

اسکوربیک اسید (ویتامین C) مرک 100127

merck
Merck L(+)-Ascorbic Acid ,100127 for analysis  ACS ...
موجود

پودر گوگرد مرک آلمان کد 1007982

merck
Merck Sulfur powder, 1007982 sublimed ,particle size ...
موجود

EDTA - ادتا - دی سدیم سالت EDTA Di Sodium Salt

BIOCHEM
اتیلن دی آمین تترا استیک اسید که ...
موجود

سولفات مس 2 پنج آبه

BIOCHEM
سولفات مس 2 پنج آبه با خلوص بالای ...
موجود

برمو فنل بلو

BIOCHEM
برموفنل بلو یک شاخص pH، مُعرف و نشانگر ...
موجود

آمونیوم فرو سولفات

BIOCHEM
"آمونیم فرو سولفات" یا "سولفات آهن آمونیاکی"&nbsp ...
موجود

آمونیم دی هیدروژن فسفات

BIOCHEM
"آمونیم دی هیدروژن فسفات" که با نام ...
موجود

آمونیوم کلرید

BIOCHEM
آمونیم کلرید یا آمونیم کلراید یا  نشادر&nbsp ...
موجود

محلول آمونیاک

BIOCHEM
یدروکسید آمونیم که به نام های "محلول ...
موجود

استونیتریل HPLC بایوکم

BIOCHEM
استونیتریل یک ترکیب شیمیایی با فرمول CH3CN ...
موجود

نرمال بوتانول(n-Butanol)

BIOCHEM
نرمال بوتانول که به نام های "1-بوتانول"، ...
موجود

کرومات پتاسیم سیگما آلدریچ کد 12249

SIGMA ALDRICH
Potassium chromate, 12249 puriss., ≥99% ...
موجود

ید سیگما آلدریچ کد 30305

SIGMA ALDRICH
Iodine, 30305 ACS reagent, ≥99.8% ...
موجود

نشاسته (استارچ) سیگما کد 18727

SIGMA ALDRICH
Starch ,18727 purum, meets analytical specification of Erg ...
موجود