مواد صنعتی / حلال های شیمیایی /

زایلن(Xylene)

زایلن(Xylene)  کشور تولید کننده: ایران  &nbsp ...
موجود

زایلن(Xylene)

زایلن(Xylene) ...
موجود

دی اتیلن گلایکول(DEG)

دی اتیلن گلایکول(DEG) کشور تولید کننده: ایران (پتروشیمی ...
موجود

دی متیل فرمامید(DMF)

دی متیل فرمامید(DMF)  کشور تولید کننده: تایوان/ ...
موجود

دی اتانول آمین(Diethanolamine)

دی اتانول آمین(Diethanolamine) کشور تولید کننده: ایران- پتروشیمی ...
موجود

تولوئن

تولوئن کشور تولید کننده: ایران (تبریز- اصفهان) &nbsp ...
موجود

تری کلرو اتیلن(Trichloroethylene)

تری کلرو اتیلن(Trichloroethylene)  کشور تولید کننده:  آساهی ...
موجود

تری اتانول آمین(Triethanolamine)

تری اتانول آمین(Triethanolamine) ...
موجود

تترا هیدرو فوران(Tetrahydrofuran)

تترا هیدرو فوران(Tetrahydrofuran)  کشور تولید کننده: تایوان ...
موجود

پرکلرو اتیلن

KH
پرکلرو اتیلن کشور تولید کننده: آساهی ژاپن /&nbsp ...
موجود

متیل استات Methyl acetate

متیل استات Methyl acetate کشور تولید کننده:چین &nbsp ...
موجود