مواد صنعتی / تصفیه آب /

هیپوکلریت کلسیم(پرکلرین)

کشور تولید کننده: هند / ایران  بسته ...
موجود

سولفات آلومینیوم(آلوم)

کشور تولید کننده: ایران  بسته بندی: کیسه ...
موجود

دی اتیل هیدروکسیل آمین DEHA

کشور تولید کننده: چین  بسته بندی: بشکه ...
موجود

پلی الکترولیت(polyacryl amid)

کشور تولید کننده: چین  بسته بندی: کیسه ...
موجود

فسفونو بوتان (PBTC)

کشور تولید کننده: چین  بسته بندی: بشکه&nbsp ...
موجود

سیکلوهگزیل آمین

شور تولید کننده: چین  بسته بندی: بشکه ...
موجود

هگزا متا فسفات (SHMP)

کشور تولید کننده: چین  بسته بندی: کیسه ...
موجود

مورفولین(Morpholine)

کشور تولید کننده: چین  بسته بندی: بشکه ...
موجود

کلرید فریک مایع

کشور تولید کننده: ایران  بسته بندی: بشکه ...
موجود

کلرید فریک جامد

کشور تولید کننده: چین  بسته بندی: کیسه ...
موجود

پلی آلومینیوم کلراید(PAC)

کشور تولید کننده: چین  بسته بندی: کیسه ...
موجود

پلی الکترولیت آنیونی(پلی اکریل آمیدAPAM)

کشور تولید کننده: چین  بسته بندی: کیسه ...
موجود

آهک هیدراته(آهک آبدار)

کشور تولید کننده: ایران  بسته بندی: کیسه ...
موجود

ادتا 4 سدیم

کشور تولید کننده: چین  بسته بندی: کیسه ...
موجود

ادتا 2 سدیم

کشور تولید کننده: چین  بسته بندی: کیسه ...
موجود