برند های مرتبط

تصویر محصول نام محصول برند توضیحات وضعیت
بوتیل استات

بوتیل استات

... موجود مشاهده محصول
آب اکسیژنه

آب اکسیژنه

آب اکسیژنه   H2O2 یک اکسنده متداول ... موجود مشاهده محصول
استات سدیم(Sodium acetate)

استات سدیم(Sodium acetate)

خواص فیزیکی و شیمیایی استات سدیم:  فرمول ... موجود مشاهده محصول
اسید فرمیک(Formic acid)

اسید فرمیک(Formic acid)

خواص اسید فرمیک: فرمول شیمیایی: CH2O2  جرم مولی ... موجود مشاهده محصول
پتاسیم پرمنگنات(Potassium permanganate)

پتاسیم پرمنگنات(Potassium permanganate)

خواص پرمنگنات پتاسیم: فرمول شیمیایی: KMnO4  جرم مولی:&nbsp ... موجود مشاهده محصول
تری سدیم فسفات(Trisodium phosphate)

تری سدیم فسفات(Trisodium phosphate)

خواص تری سدیم فسفات فرمول شیمیایی :Na3PO4 جرم ... موجود مشاهده محصول
سدیم تری پلی فسفات(STPP)

سدیم تری پلی فسفات(STPP)

خواص سدیم تری پلی فسفات:  سدیم تری ... موجود مشاهده محصول
سدیم هگزامتا فسفات

سدیم هگزامتا فسفات

هگزا متافسفات:فرمول شیمیایی سدیم هگزا متا فسفات: 6(NaPO3) ... موجود مشاهده محصول
سولفات منگنز(Manganese(II) sulfate)

سولفات منگنز(Manganese(II) sulfate)

سولفات منگنز چیست؟فرمول شیمیایی : (MnSO4(H2O جرم مولکولی&nbsp ... موجود مشاهده محصول
اسید سولفامیک(Sulfamic acid)

اسید سولفامیک(Sulfamic acid)

ویژگی های اسید سولفامیک فرمول شیمیایی اسید سولفامیک:&nbsp ... موجود مشاهده محصول
مرکاپتو بنزو تیازول(MBT)

مرکاپتو بنزو تیازول(MBT)

ویژگی های فیزیکی شیمیایی فرمول شیمیایی : &nbsp ... موجود مشاهده محصول