تصویر محصول نام محصول برند توضیحات وضعیت
دی سوربیتول D-Sorbitol for microbiology

دی سوربیتول D-Sorbitol for microbiology

BIOCHEM دی سوربیتول یک قند دارای گروه عاملی ... موجود مشاهده محصول
سولفات نقره مرک آلمان کد 101534

سولفات نقره مرک آلمان کد 101534

merck ... موجود مشاهده محصول
دیدیوم برمید کد 112130 ساخت مرک

دیدیوم برمید کد 112130 ساخت مرک

merck ... موجود مشاهده محصول
نیترات آلومینیوم 9 آبه ساخت فلوکا

نیترات آلومینیوم 9 آبه ساخت فلوکا

fluka ... موجود مشاهده محصول
اسید سیتریک 1 آبه کد 100242 مرک

اسید سیتریک 1 آبه کد 100242 مرک

merck ... موجود مشاهده محصول
دی پیریدیل دی سولفید مرک کد 841109

دی پیریدیل دی سولفید مرک کد 841109

merck ... موجود مشاهده محصول
1و 10 فنانترولین 100 گرمی

1و 10 فنانترولین 100 گرمی

... موجود مشاهده محصول
اورتو فنانترولین (1و10 فنانترولین) 500 گرمی

اورتو فنانترولین (1و10 فنانترولین) 500 گرمی

... موجود مشاهده محصول
n-Hexane

n-Hexane

ACROS ORGANICS CAS 110-54-3 CAS Min % 99.0 ... موجود مشاهده محصول
1-نفتیل آمین 1کیلویی ساخت فلوکا سوئیس کد 70731

1-نفتیل آمین 1کیلویی ساخت فلوکا سوئیس کد 70731

fluka   CAS Number 134-32-7   Linear Formula&nbsp ... موجود مشاهده محصول
نیترو فنول فلوکا سوئیس کد 73562

نیترو فنول فلوکا سوئیس کد 73562

fluka CAS Number 100-02-7   Linear Formula O2NC6H4OH ... موجود مشاهده محصول
سفادکس جی 25 فاین ساخت فلوکا کد 84942

سفادکس جی 25 فاین ساخت فلوکا کد 84942

fluka ... موجود مشاهده محصول
تترا هیدرو فوران GC گرید 1 لیتری ساخت فلوک

تترا هیدرو فوران GC گرید 1 لیتری ساخت فلوک

fluka purum, ≥99.0% (GC) CAS Number 109-99-9 ... موجود مشاهده محصول
ن-اتیل دی ایزو پروپیل آمین 50 سی سی ساخت فلوکا سوئیس کد 03440

ن-اتیل دی ایزو پروپیل آمین 50 سی سی ساخت فلوکا سوئیس کد 03440

fluka ... موجود مشاهده محصول
نئوبیوم اکساید(نیوبیوم اکسید) 25گرمی فلوکا کد 72520

نئوبیوم اکساید(نیوبیوم اکسید) 25گرمی فلوکا کد 72520

fluka ... موجود مشاهده محصول