برند های مرتبط

تصویر محصول نام محصول برند توضیحات وضعیت
ل تریپتوفان L-Tryptophan for biochemistry

ل تریپتوفان L-Tryptophan for biochemistry

BIOCHEM ال تریپتوفان یک اسید آمینه ضروری به ... موجود مشاهده محصول
ال سرین L-serine Laboratory Reagent

ال سرین L-serine Laboratory Reagent

BIOCHEM ال سرین از جمله اسید آمینه های ... موجود مشاهده محصول
ال فنیل آلانین L-Phenylalanine for biochemistry

ال فنیل آلانین L-Phenylalanine for biochemistry

BIOCHEM اِل فنیل آلانین یک اسید آمینه آروماتیک&nbsp ... موجود مشاهده محصول
ال سیستئین L-Cysteine for biochemistry

ال سیستئین L-Cysteine for biochemistry

BIOCHEM اِل سیستئین به صورت پودر سفید رنگ ... موجود مشاهده محصول
ال آسپاراژین L-Asparagine for Biochemistry

ال آسپاراژین L-Asparagine for Biochemistry

BIOCHEM بیست نوع اسید آمینه استاندارد در تشکیل ... موجود مشاهده محصول
فریک کلراید خشک Iron(III) chloride, anh

فریک کلراید خشک Iron(III) chloride, anh

BIOCHEM ... موجود مشاهده محصول
نیترات آهن

نیترات آهن

BIOCHEM - Iron (III) nitrate nonahydrate  - آیرون 3 ... موجود مشاهده محصول
فریک کلراید آبدار

فریک کلراید آبدار

BIOCHEM ... موجود مشاهده محصول
فروس سولفات Iron (II) sulfate heptahydrate

فروس سولفات Iron (II) sulfate heptahydrate

BIOCHEM فروس سولفات یا زاج سبز یا اسم ... موجود مشاهده محصول
هیدروژن پراکسید Hydrogen peroxide solution 30%

هیدروژن پراکسید Hydrogen peroxide solution 30%

BIOCHEM هیدروژن پراکسید یا آب اکسیژنه، یکی از ... موجود مشاهده محصول
هپس

هپس

BIOCHEM هپس HEPES که به صورت معمول به ... موجود مشاهده محصول
گلایسین

گلایسین

BIOCHEM گلایسین یا گلیسین، یکی از بیست اسید ... موجود مشاهده محصول
کلسیم هیدروکسید

کلسیم هیدروکسید

BIOCHEM هیدروکسید کلسیم که به صورت سنتی آهک ... موجود مشاهده محصول
سیکلو هگزان

سیکلو هگزان

BIOCHEM سیکلو هگزان، یکی از پایدارترین سیکلوآلکان ها ... موجود مشاهده محصول
گلوکز خشک

گلوکز خشک

BIOCHEM گلوکز خشک یا دکستروز یک مونوساکارید (تک ... موجود مشاهده محصول