برند های مرتبط

تصویر محصول نام محصول برند توضیحات وضعیت
هیپوکلریت کلسیم(پرکلرین)

هیپوکلریت کلسیم(پرکلرین)

کشور تولید کننده: هند / ایران  بسته ... موجود مشاهده محصول
سولفات آلومینیوم(آلوم)

سولفات آلومینیوم(آلوم)

کشور تولید کننده: ایران  بسته بندی: کیسه ... موجود مشاهده محصول
دی اتیل هیدروکسیل آمین DEHA

دی اتیل هیدروکسیل آمین DEHA

کشور تولید کننده: چین  بسته بندی: بشکه ... موجود مشاهده محصول
پلی الکترولیت(polyacryl amid)

پلی الکترولیت(polyacryl amid)

کشور تولید کننده: چین  بسته بندی: کیسه ... موجود مشاهده محصول
فسفونو بوتان (PBTC)

فسفونو بوتان (PBTC)

کشور تولید کننده: چین  بسته بندی: بشکه&nbsp ... موجود مشاهده محصول
سیکلوهگزیل آمین

سیکلوهگزیل آمین

شور تولید کننده: چین  بسته بندی: بشکه ... موجود مشاهده محصول
هگزا متا فسفات (SHMP)

هگزا متا فسفات (SHMP)

کشور تولید کننده: چین  بسته بندی: کیسه ... موجود مشاهده محصول
مورفولین(Morpholine)

مورفولین(Morpholine)

کشور تولید کننده: چین  بسته بندی: بشکه ... موجود مشاهده محصول
کلرید فریک مایع

کلرید فریک مایع

کشور تولید کننده: ایران  بسته بندی: بشکه ... موجود مشاهده محصول
کلرید فریک جامد

کلرید فریک جامد

کشور تولید کننده: چین  بسته بندی: کیسه ... موجود مشاهده محصول
پلی آلومینیوم کلراید(PAC)

پلی آلومینیوم کلراید(PAC)

کشور تولید کننده: چین  بسته بندی: کیسه ... موجود مشاهده محصول
پلی الکترولیت آنیونی(پلی اکریل آمیدAPAM)

پلی الکترولیت آنیونی(پلی اکریل آمیدAPAM)

کشور تولید کننده: چین  بسته بندی: کیسه ... موجود مشاهده محصول
آهک هیدراته(آهک آبدار)

آهک هیدراته(آهک آبدار)

کشور تولید کننده: ایران  بسته بندی: کیسه ... موجود مشاهده محصول
ادتا 4 سدیم

ادتا 4 سدیم

کشور تولید کننده: چین  بسته بندی: کیسه ... موجود مشاهده محصول
ادتا 2 سدیم

ادتا 2 سدیم

کشور تولید کننده: چین  بسته بندی: کیسه ... موجود مشاهده محصول