برند های مرتبط

تصویر محصول نام محصول برند توضیحات وضعیت
برموکروزول گرین

برموکروزول گرین

BIOCHEM برموکروزول گرین یا برموکروزول سبز به عنوان یک ... موجود مشاهده محصول
ایزوپروپانول، دو پروپانول

ایزوپروپانول، دو پروپانول

BIOCHEM ایزوپروپیل الکل که به نام های "ایزوپروپانول"، ... موجود مشاهده محصول
نشاسته Starch soluble

نشاسته Starch soluble

BIOCHEM نشاسته یا Starch با گرید آزمایشگاهی به شکل ... موجود مشاهده محصول
سدیم نیترات Sodium nitrate

سدیم نیترات Sodium nitrate

BIOCHEM سدیم نیترات یا نیتراتین به صورت پودر ... موجود مشاهده محصول
نیترات نقره Silver Nitrate- Assay 99.92

نیترات نقره Silver Nitrate- Assay 99.92

BIOCHEM نیترات نقره با فرمول AgNo3 یک ترکیب ... موجود مشاهده محصول
نیترات پتاسیم Potassium nitrate

نیترات پتاسیم Potassium nitrate

BIOCHEM نیترات پتاسیم یا پتاسیم نیترات یک ترکیب شیمیایی ... موجود مشاهده محصول
پتاسیم هیدروکسید پتاس

پتاسیم هیدروکسید پتاس

BIOCHEM پتاسیم هیدروکسید یا پتاسیم هیدروکساید Potassium hydroxide ... موجود مشاهده محصول
فنل فتالئین Phenolphtalein

فنل فتالئین Phenolphtalein

BIOCHEM معرف فنل فتالئین Phenolphtalein  یا فنول فتالئین ... موجود مشاهده محصول
ارتوفنانترولین فنانترولین | Phenanthroline

ارتوفنانترولین فنانترولین | Phenanthroline

BIOCHEM ارتوفنانترولین یا فنانترولین یک ترکیب آلی حلقوی است ... موجود مشاهده محصول
ان هگزان n-Hexane 95% GPR

ان هگزان n-Hexane 95% GPR

BIOCHEM اِن هگزان که به نام های "N-هگزان" ... موجود مشاهده محصول
متیلن بلو Methylene blue for microscopy

متیلن بلو Methylene blue for microscopy

BIOCHEM از کاربردهای متنوع متیلن بلو می توان به ... موجود مشاهده محصول
متیل اورانژ Methyl orange

متیل اورانژ Methyl orange

BIOCHEM متیل اورنج یا متیل اورانژ یک شناساگر ... موجود مشاهده محصول
متانول آزمایشگاهی HPLC بایوکم

متانول آزمایشگاهی HPLC بایوکم

BIOCHEM متانول یا متیل الکل یک ترکیب شیمیایی ... موجود مشاهده محصول
ال تیروزین L-Tyrosine for biochemistry

ال تیروزین L-Tyrosine for biochemistry

BIOCHEM اِل تیروزین به عنوان یکی از بیست ... موجود مشاهده محصول
ل تریپتوفان L-Tryptophan for biochemistry

ل تریپتوفان L-Tryptophan for biochemistry

BIOCHEM ال تریپتوفان یک اسید آمینه ضروری به ... موجود مشاهده محصول