سدیم نیترات Sodium nitrate

سدیم نیترات یا نیتراتین به صورت پودر سفید رنگ و حلال در آب با فرمول NaNO3 می باشد.
 
99.44  (%) Assay
Analytical Reagent
Grade
500gr Pack
84.99
Mass weight
7631-99-4
 C.A.S Number