فنل فتالئین Phenolphtalein

معرف فنل فتالئین Phenolphtalein  یا فنول فتالئین بیشتر در آزمایش های شناسایی اسید و باز به کار می رود. 

در آزمایش شناسایی اسید و باز، اگر رنگ محلول در حضور فنل فتالئین به صورت بیرنگ باشد، محلول اسیدی و اگر رنگ آن قرمز ارغوانی شود محلول بازی خواهد بود

با توجه به اینکه فنول فتالئین در آب حل نمی شود، برای ساخت محلول معرف فنول فتالئین معمولا از الکل استفاده می گردد.

همچنین از فنول فتالئین در آزمایش تشخیص خون مخفی در آزمایشگاه های تشخیص طبی نیز استفاده می شود.
 
 % min 98 Assay
Laboratory Reagent - PH.Eur
Grade
100gr Pack
77-09-8
CAS Number
C20H14O4
Formula