ارتوفنانترولین فنانترولین | Phenanthroline

ارتوفنانترولین یا فنانترولین یک ترکیب آلی حلقوی است که از یک حلقه بنزنی و دو حلقه فنولی تشکیل شده است. شکل ظاهری آن به صورت پودر سفید رنگ است و قابلیت حل شدن در حلال های آلی را دارد.

 
از فنانترولین به عنوان لیگاند در کمپلکس شیمیایی استفاده می شود چرا که کمپلکس قوی با اکثر یون های فلزی تشکیل می دهد.
 
از کاربردهای متداول ارتوفنانترولین تعیین آهن موجود در آب می باشد.
 
 % min 99.5 Assay
Analytical Reagent
Grade
5gr Pack
5144-89-8
CAS Number
C12H8N.H2O
Formula