متانول آزمایشگاهی HPLC بایوکم

متانول یا متیل الکل یک ترکیب شیمیایی با فرمول CH3OH و مایعی فرار، بی رنگ، بوی تُند مخصوص به خود و قابل اشتعال می باشد که با نام های الکل چوب، کاربینول و یا متیل هیدروکسید نیز شناخته می شود.

متانول را می توان یک الکل ساده دانست که از یک گروه هیدروکسید متصل به گروه متیل تشکیل شده است. برای اولین بار از سنتز مونوکسیدکربن و هیدرون تولید شده و به طور طبیعی از متابولیسم باکتری های بی هوازی در مقادیر اندک سنتز می شود.
 
متانول، کاربردهای بسیار متنوعی دارد:
 
  • در سموم ضد آفت 
  • در داروسازی و صنایع رنگ
  • به عنوان حلال و ضدیخ در خطوط لوله 
  • به عنوان تولید کننده انرژی یا ماده افزودنی سوخت
  •  به عنوان شستشو دهنده ژل پلی آکری آمید 
  • به عنوان حلال های آزمایشگاهی به خصوص در HPLC و UV/VIS
 
چگونگی عملکرد متانول در HPLC:
در کروماتوگرافی مایع فاز معکوس یا همان HPLC ، فاز ساکن یک ماده غیرقطبی مثل اکتادسیل سیلان است که به صورت شیمیایی به ذرات پرکننده متصل می شود و فاز متحرک یک حلال نسبتاً قطبی مثل متانول، یا مخلوطی از  متانول و حلال های دیگر است.
مخلوطی که باید جداسازی شود توسط حلال یا مخلوطی از حلال ها (فاز متحرک) به ستون که با فاز ساکن پر شده منتقل می شود. در شرایط بهینه، اجزایی که باید جداسازی شوند، با سرعت های متفاوت از فاز ساکن عبور کرده و ستون را در زمان های مختلف ترک می کنند. پیک های گونه های خروجی از ستون به کمک یک آشکارساز مشخص می شوند و خروجی که یک کروماتوگرام است رسم می شود.
 
99.99  Assay by GC 
HPLC  Grade
2.5Lit Pack
67-56-1 CAS Number
CH3OH Formula