ل تریپتوفان L-Tryptophan for biochemistry

ال تریپتوفان یک اسید آمینه ضروری به حساب می آید که بدن نمیتواند آنرا بسازد و یا میزان کافی از آن برای رفع نیاز بدن ساخته نمی شود. ال تریپتوفان یک اسید آمینه لازم برای ساخت سروتونین در بدن است. تریپتوفان به طور طبیعی در بیشتر مواد غذایی وجود دارد. (جدول میزان تریپتوفان در مواد غذایی)
 

 اخطار: این محصول نمیتواند به عنوان دارو استفاده شود و به هیچ عنوان خوراکی نیست  

 
اسید آمینه ها به طور کلی اثر بسیار شدید و قوی در کلات کردن عناصر ریزمغذی در گیاهان دارند و در این حالت جذب و انتقال مواد ریز مغذی مورد نیاز گیاه را به راحتی در گیاه انجام می دهند و همچنین باعث جذب بهتر آن ها نیز می شوند.
 
ال تریپتوفان نیرویی پیش برنده برای سنتز اکسین است. نباید  فراموش کرد که ال تریپتوفان فقط به صورت فرم ال برای گیاه قابل استفاده است.
 
 

 
99.0  (%) Assay min
For Biochemistry
Grade
25gr Pack
204.23
Mass weight
73-22-3
 C.A.S Number