ال سیستئین L-Cysteine for biochemistry

اِل سیستئین به صورت پودر سفید رنگ بوده که کاربرد عمده آن در صنایع دارویی و سنتز پپتیدها در پروژه های آموزشی، صنعتی و تحقیقاتی می باشد.
 

 اخطار: این محصول نمیتواند به عنوان دارو استفاده شود و به هیچ عنوان خوراکی نیست  

 
سیستئین از نظر تغذیه جز اسید آمینه های غیر ضروری به حساب می آید چرا که بدن خود قادر به ساخت این اسید آمینه می باشد به شرط آنکه 'متیونین ' به مقدار کافی در دسترس باشد. سیستئین در بدن انسان در دستگاه گوارش و پلاسمای خون کاتابولیسم می شود. 
 
استفاده از سیستئین یک روش بسیار رایج برای آزمایشات بررسی ساختار بیوملکولی می باشد و یک پیشتاز اصلی برای تولید گلوتامین است.
 
اغلب اِل سیستئین صنعتی از هیدرولیز منابع حیوانی مثل پر پرندگان تهیه می شود، روش مصنوعی تولید سیستئین شامل تخمیر با استفاده از جهش در E.Coli می باشد. 
 

 
زنجیره جانبی این اسید آمینه به عنوان یک نوکلئوفیل در واکنش های آنزیمی شرکت می کند. این ماده زمانی به عنوان مواد افزودنی به غذا افزوده می شد و نام آن E920 بود.
99.0  (%) Assay min
For Biochemistry
Grade
25gr Pack
121.16
Mass weight
52-90-4
 C.A.S Number