ال آسپاراژین L-Asparagine for Biochemistry

بیست نوع اسید آمینه استاندارد در تشکیل پروتئین ها شرکت دارند (Proteinogenic)، همانطور که می دانید تمامی اعمال سلول توسط پروتئین ها انجام می شود. 
 

 اخطار: این محصول نمیتواند به عنوان دارو استفاده شود و به هیچ عنوان خوراکی نیست  

 
آسپارژین را میتوان یک اسید آمینه با گروه R قطبی دانست که از نظر تغذیه جز اسید آمینه های غیرضروری به حساب می آید چرا که بدن خود قادر به ساخت این آمینو اسید می باشد.
 
اسید آمینه آسپارژین، فرم آمینه 'اسید آسپارتیک' به حساب می آید و در آب محلول و بسیار قطبی می باشد.
 

 
اِل آسپاراژین که از بیوسنتز 'آسپارتیک اسید' و 'محلول آمونیاک' به دست می آید در کنترل متابولیسم عملکرد سلول های عصبی و بافت مغز کاربرد دارد.
99.0  (%) Assay min
For Biochemistry
Grade
100gr Pack
150.13
Mass weight
5794-13-8
 C.A.S Number