سیانور مس

مترادف: کوپریسین، کوکوربیتاسینا، سیانور مس

فرمول: CuCn

توصیف: سیانور مس ترکیبی غیر ارگانیک با فرمول CuCN است. این ماده جامد سفید در دو پلی مورف واقع می شود.نمونه های ناخالص در حضور Cu(II) به رنگ سبز در می آیند. این ترکیب به عنوان یک کاتالیزور در آبکاری مس و به عنوان شاخص تهیه نیتریل مفید است.

 

موارد استفاده:

از سیانور مس در آزمایشگاه به عنوان شاخص واکنش های شیمیایی استفاده می شود. همچنین از آن برای آبکاری مس نیز استفاده می شود. این ترکیب شاخصی مفید در سنتز آلی است، برای مثال در منطقه منتخب و در ادغام N-Boc-2-Lithiopyrrolidine وN-Boc-2-Lithiopiperidine کاربرد دارد و یا سیانور مس پالادیوم را کاتالایز کرده و a-لیتیو آمینها و آریل یدید را ادغام می کند.

 

بسته بندی:

در قوطی هایی با کیسهP.E در داخل آن و با وزن خالص 15 کیلو گرم قرار می گیرد. در ظرف استوانه ای با کیسه P.E در داخل آن و با وزن خالص 50 کیلو گرم قرار می گیرد.