سدیم هگزامتا فسفات

هگزا متافسفات:

فرمول شیمیایی سدیم هگزا متا فسفات: 
6(NaPO3)

اسامی دیگر سدیم هگزا متا فسفات: سدیم پلی متا فسفات 

جرم مولی : 611/77g/mol

 

سدیم  هگزا متا فسفات سدیم چیست؟

سدیم هگزامتافسفات (SHMP) بلورهای سفیدرنگی که بی بواست و در آب حل می شود .مادر  حلال های آلی قابل حل نیست. شناسه پاب کم این ماده 24968 است. سدیم هگزا متا فسفات جاذب رطوبت هواست و  به دلیل اینکه با یون های فلزی مثل کلسیم، منیزیم، کبالت و آهن تشکیل محلول می­دهد. در صنعت تصفیه آب کاربرد دارد. به دلیل اینکه این ترکیب مخلوطی از پلیمرهای متا فسفات سدیم پلی متا فسفات نیزنامیده می­شود.

تولید سدیم هگزا متا فسفات :

سدیم هگزامتا فسفات در اثر حرارت دادن به مونو سدیم ارتوفسفات، مونو سدیم پیروفسفات تولید می ­شود:

2NaH2PO4 → Na2H2P2O7 + H2O

در مرحله بعدی در اثر گرمادهی به پیروفسفات  سدیم هگزا متا فسفات تولید می­ شود:

3Na2H2P2O7 → (NaPO3)6 + 3H2O

سدیم هگزا متافسفات  در محلول های آبی و خصوصا pH های اسیدی به سدیم تری متا فسفات و سدیم ارتوفسفات تجزیه می­شود.

 کاربرد سدیم هگزا متا فسفات سدیم :

در حالت کلی سدیم هگزا متا فسفات طیف کاربردی وسیعی در صنایع مختلف دارد مانند کاربردهای صنعتی در میادین نفتی، کاغذ سازی، رنگرزی، نساجی ، صنعت پتروشیمی، صنعت دباغی،متالورژی و ساخت وساز تا کاربرد در صنایع غذایی .

کربنات سدیم گاهی به  سدیم هگزامتافسفات  اضافه می­شود تا اسیدیته آن به 8/6-8 افزایش یابد تا به عنوان یک شوینده و به عنوان  عامل پراکنده کننده و هموژنایزر برای کاهش سختی آب به کار رود. کاتیون های دو و سه ظرفیتی مثل سدیم هگزا متافسفات در محلول های آبی به منظور تسهیل انعقاد ذرات نامحلول سوسپانسیون به خصوص ذراتی با سایز کلوئیدی مثل رس که بار منفی دارند به دلیل همین خاصیت از  هگزامتافسفات سدیم  برای تصفیه آب استفاده می­ کنند.

درتعریف عامل پراکنده کننده مانند هگزا متا فسفات سدیم  باید به این نکته توجه داشت که این ماده مانع از تجمع ذرات معلق در مقیاس های بزرگ می­شود تا فرآیند ته نشینی آنها را سرعت بخشد. در واقع این عوامل برای حفظ حالت تعلیق به منظور برآورد اندازه ذرات کلوئیدی مورد استفاده قرار می­ گیرند.

سدیم هگزا متا فسفات در زمینه عکاسی جزئی از پاک کننده ها هستند که برای نگهداری رنگدانه های پراکنده در رنگ مورد استفاده قرار می­گیرند تا از ایجاد لکه در عکس و فیلم جلوگیری شود.