تری اتانول آمین(Triethanolamine)

تری اتانول آمین(Triethanolamine)