تترا هیدرو فوران(Tetrahydrofuran)

تترا هیدرو فوران(Tetrahydrofuran)

 کشور تولید کننده: تایوان / چین

  بسته بندی: بشکه 180 کیلویی

  درصد خلوص: 99% 

 تترا هیدروفوران:


با نام اختصاری THF و فرمول  C4H8O  که به شکل یه حلقه ی پنج ضلعی است که در یکی از گوشه هایش اتم اکسیژن قرار گرفته .این حلالی است كه در صنایع رزین سازی كاربرد دارد و دمای مایع بودنش بین 65-66 درجه سانتی گراد است. تترا هیدرو فوران یک اتر حلقوی است . فرمول اترها ROR است . یعنی دو گروه R که با یک اکسیژن به هم متصلند . حال اگر بصورت حلقوی باشند اتر حلقوی هستند . این ماده یک حلال خیلی خوب برای واکنشهای آلی به شمار میرود . ( اترها معمولاً واکنشهای زیادی ندارند و بیشتر به عنوان حلال بکار میروند ( تترا هیدرو فوران رو از فوران که یک ترکیب در دسترس است ، تهیه می کنند . فوران دو پیوند دوگانه دارد و با دادن 4 هیدروژن به آن تبدیل به تتراهیدروفوران می شود.