آند نیکل (Nickel Anode)

آند نیکل (Nickel Anode)

کشور تولید کننده:  اینکو کانادا

  بسته بندی: شمش / ساچمه ای 

  درصد خلوص: 99/9% 

آند نیکل چیست؟

آند نیکل در الکترولیت حل شده و یون های نیکل را تشکیل می دهد. 

جریان الکتریکی را به الکترولیت هدایت می کند.

یون های نیکل تخلیه شده از آند را در کاتد جایگزین می کند.

جریان را به صورت یکنواخت روی سطح کاتد توزیع می کند.