اسید سولفونیک (Sulfonic acid)

کشور تولید کننده: ایران

  بسته بندی: بشکه 230 کیلویی 

  درصد خلوص: 98% و محلول در آب

خواص اسید سولفونیک

اسید سولفونیک یکی از مهم ترین اعضای خانواده ترکیبات آلی گوگرد دار می باشند که فرمول کلی  آن ها (RSO3H) از یک زنجیره آلی (آلکان) و یک گوگرد و 2 اکسیژن و یک هیدرواکسید متصل به گوگرد تشکیل شده است.

اسیدهای آزاد به طور گسترده ای به عنوان کاتالیست در ترکیبات آلی به کار می روند در حالیکه نمک و دیگر مشتقات آن به عنوان واسطه و مواد آغازکننده در ترکیبات مفید هستند.به طور مثال در آماده سازی فنول ها.

 

 کاربرد اسید سولفونیک

1- در شوینده ها به عنوان ماده موثر شوینده فروشنده درصنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. این ماده به علت خاصیت قطبی زیاد می تواند با مواد قطبی به علت داشتن گروه الکان به مولکول های غیر قطبی متصل شود.

2 - رنگ ها: در رنگ ها به عنوان تامین کننده گروه سولفونیل در رنگ های آنتروکینون استفاده می شود

3 - به عنوان کاتالیزور

 4 - به عنوان دارو: مواد ضد باکتری سولفاد از سولفونیک اسید تولید می شود.


| | | |